ASSEGURANCES


Personals

Empresa i Negoci


 • Multirisc de Llar i de segona residència.
 • Vehicles a motor, automòbil, motocicletes.
 • Responsabilitat civil de cap de família.
 • Responsabilitat Civil d’animals, gossos perillosos, cavalls.
 • Vida i accidents.
 • Salut i assistència sanitària.
 • Malaltia i baixa diària per a autònoms.
 • Estalvi i Pensions.
 • Plans de Pensions assegurats.
 • Inversió.
 • Viatges, esquí, assistència en viatge.
 • Embarcacions d’esbarjo.

 • Tot Risc Industrial. Multirisc PIME.
 • Assegurances de Convenis.
 • Vida i Accidents.
 • Externalització d’obligacions per pensions i jubilació.
 • Responsabilitat Civil d’Administradors i Directius.
 • Multirisc d’oficines i de comerç.
 • Avaria de maquinària, equips mòbils i assegurances de muntatge.
 • Equips electrònics, ordinadors i pèrdua d’informació.
 • Transports, Flotes.
 • Pèrdua de Beneficis.
 • Danys a l’edificació (decennal).
 • Responsabilitat Civil d’empresa constructora.
 • Responsabilitat Civil d’instal·ladors.
 • Tot Risc de la Construcció.
 • Responsabilitat Civil de Maquinària i grues.
 • Responsabilitat Civil del Promotor.
 • Multirisc d’edificis.
 • Comunitats de Propietaris i Propietat Vertical.
 • Pèrdua de lloguers.
 • Impagament de quotes.

Vols un pressupost personalitzat? Contacta ja!

Clau J124GC del registre especial de corredories d’assegurances de la D.G. de Política Financera i d’assegurances de la Generalitat de Catalunya. Concertada pòlissa de responsabilitat civil professional i caució segons Llei 26/2006. Departament d’atenció al client segons ordre ECO 734/2004: juridic@cadeconsultors.com