ASSESSORIA


Laboral

Comptable / Fiscal

Mercantil / Empresa

 • Planificació de la gestió laboral.
 • Convenis col·lectius.
 • Serveis de contractacions
 • Declaracions a la seguretat social
 • Estudis de retribucions, confecció de fulles de salari, retencions, quitances
 • Solucions en sistemes de prevenció de riscos laborals
 • Serveis a autònoms
 • Tràmits a particulars, jubilació, viduïtat, orfandat
 • Certificacions de la Seguretat Social.
 • Declaracions d’impostos i planificació fiscal de cada client.
 • Control fiscal periòdic per a cada client.
 • Representació del client davant l’administració.
 • Assistència en inspeccions i comprovacions tributàries.
 • Impost de la renda de les persones físiques.
 • Impost de Patrimoni.
 • Impost de societats, empreses relacionades, operacions vinculades.
 • Certificacions de l’agència tributària.
 • Declaració de béns a l’estranger.
 • Comptabilitat d’empresa i de grup d’empreses.
 • Consolidació comptable.
 • Comptabilitat analítica, interpretació d’estats comptables.
 • Plans de gestió de tresoreria.
 • Mercantil: comptes anuals i operacions societàries.
 • Consultoria d’empresa.
 • Elaboració de memòries per inversió en I+D+I.
 • Constitució, modificació i dissolució de societats de capital.

Vols un pressupost personalitzat? Contacta ja!