AVÍS LEGAL

Condicions Generals del lloc web Punt de Finques (aplicable a partir de 2018.05.25)
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), que substituirà l’actual normativa vigent (Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE)), Punt de Finques informa: El titular d’aquest lloc web (www.puntdefinques.com.) és Punt de Finques, amb CIF B63629935 i domicili social en Emili Botey, 20, baixos, 08402 GRANOLLERS (BARCELONA), inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 36958, foli 171, full 293.206, inscripció 1. l’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: puntvermell @ puntvermell. es.USUARIO i RÈGIM DE

RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de Punt de Finques confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten, des de la navegació pel lloc web de Punt de Finques totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de la aplic ació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

El lloc web de Punt de Finques proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per Punt de Finques per a l’accés a determinats continguts o serveis oferts per la web.
– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per Punt de Finques contràriament a allò disposat per les presents condicions, la legislació vigent, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS i EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

Punt de Finques no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Punt de Finques declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, Punt de Finques no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

ÀREA PRIVADA

L’accés a l’Àrea Privada està restringit als clients de Punt de Finques. L’usuari registrat podrà consultar i descarregar la documentació dels productes i serveis contractats durant el període d’un any a partir de l’emissió dels mateixos.

L’alta a l’Àrea Privada es realitzarà de forma automàtica en contractar els serveis de Punt de Finques. I les dades d’accés, usuari i contrasenya, seran facilitats per correu electrònic al titular de l’compte.

L’usuari es compromet a no facilitar la contrasenya a altres persones i a adoptar totes aquelles mesures que siguin útils per a mantenir-la en secret. L’usuari és l’únic i exclusiu responsable de la seva custòdia i de la utilització, autoritzada o no, per terceres persones.

L’usuari haurà de notificar immediatament a Punt de Finques, com a propietari del portal, qualsevol restricció d’accés, modificació o cancel·lació del compte de correu vinculada al compte d’usuaris o de la contrasenya que desitgi efectuar.

L’usuari té coneixement que l’accés al portal utilitzant la identitat o contrasenya d’un altre usuari, així com l’obtenció, ús o difusió de dades personals d’altres usuaris pot ser constitutiu d’una infracció legal i eventualment penal.

Punt de Finques, podrà, en qualsevol moment i quan ho consideri necessari per al bon funcionament del portal, donar de baixa a l’usuari registrat, sense perjudici del compliment de les obligacions que restin pendents en virtut d’aquestes condicions d’ús o de les transaccions que hagi acordat.

Tanmateix, Punt de Finques, procedirà a donar de baixa a l’usua ri registrat quan aquest perdi la seva condició de client, condició imprescindible per a l’accés a l’Àrea Privada.

Por la seva banda, l’usuari registrat, podrà donar-se de baixa com a usuari del portal a través de l’enviament de correu electrònic a puntvermell@puntvermell.es

MODIFICACIONS

Punt de Finques es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades en la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

PROTECCIÓ DE DADES

El règim de protecció de dades aplicable a les dades tractades per Punt de Finques. es regula en la Política de Privadesa i en les condicions generals de contractació del Servei de què es tracti. L’accés i / o utilització del lloc web per part dels usuaris del lloc web PuntdeFinques.com (des d’ara, els usuaris) implica necessàriament l’acceptació d’aquests textos legals, consentint el tractament de les dades en els termes descrits en els dos textos.

Punt de Finques tracta les dades de forma lícita, lleial i transparent. Únicament tracta aquelles dades que són adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins determinats, explícits i legítims per als quals els obté, i no els tracta per a fins incompatibles amb aquells.

Els usuaris són responsables de la veracitat i actualitat de les dades que proporcionen a Punt de Finques, considerant exactes i actuals les dades facilitades per ells mateixos.

Punt de Finques informa que tant les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris a registrar-se com aquells que proporcionin per contractar qualsevol dels serveis oferts en PuntdeFinques.com o per resoldre qualsevol incidència que es comuniqui per qualsevol dels mitjans de contacte disponibles ( telèfon, xat o correu electrònic), s’incorporaran als sistemes de Punt de Finques i seran tractats de conformitat, i durant els terminis, definits en la Política de Privadesa i en les condicions generals de contractació del servei.

Per accedir i / o navegar pel lloc web de Punt de Finques no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori de la resposta a les preguntes que es plantegen, o de les dades que se sol·liciten a través del lloc web, s’indica mitjançant la incorporació d’un asterisc (*) a continuació de la pregunta o camp del formulari. En cas de no proporcionar les dades requerides no serà possible prestar el servei o funcionalitat sol·licitats.

Els usuaris han d’abstenir de proporcionar dades de caràcter personal d’altres interessats, llevat que disposin de la pertinent autorització, segons la qual aquests interessats hauran estat prèviament i degudament informats sobre el contingut de la present Política de Privadesa i, en concret, que consenten que les seves dades siguin facilitades a Punt de Finques per ser tractades d’acord amb les finalitats que corresponguin. En qualsevol cas, Punt de Finques de cancel·lar les dades registrades pel que fa hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van demanar, i pot conservar–degudament bloqueados- durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d’una relació o obligació jurídica o de l’execució d’un contracte o de l’aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l’interessat.

Punt de Finques no cedeix dades a tercers, llevat que una llei o una norma comunitària disposin el contrari, o si és necessari per a la prestació del servei contractat. En aquest cas, únicament comunica aquelles dades imprescindibles per gestionar la petició dels usuaris i de prestar els serveis contractats, de manera que la cessió respon a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica existent entre els interessats i Punt de Finques, el desenvolupament, compliment i control impliquen necessàriament la connexió de les dades i que inclou la transmissió necessària dels mateixos.

En cas que un usuari deixi un comentari o interaccioni socialment amb el lloc web de PuntdeFinques.com oa les xarxes socials en què aquesta està present, ha de tenir present que les seves dades seran publicats en l’entorn en què actuï, és a dir, estarà autoritzant expressament la comunicació de les seves dades -associats a l’acció que realitzem a la resta d’usuaris que accedeixen al lloc web o xarxa social.

Els interessats poden exercitar els seus drets, i revocar el consentiment prestat, si s’escau per al tractament de les seves dades, en els termes descrits en la Política de Privadesa.

Per conèixer la nostra política d’instal·lació i gestió de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals consulta la nostra Política de Galetes.

Les condicions d’accés i tractament de dades per part de Punt de Finques en qualitat d’encarregat del tractament es regulen en les condicions generals de contractació dels corresponents serveis.

Tanmateix, Punt de Finques. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C / Emili Botey, 20. 08402 Granollers GRANOLLERS (BARCELONA).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Punt de Finques., Aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a Punt de Finques. qualsevol variació i que Punt de Finques té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Punt de Finques per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Punt de Finques Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Punt de Finques.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Punt de Finques. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Punt de Finques.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Punt de Finques es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol i europeu. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecto.Punt de Finques té el seu domicili a GRANOLLERS, Espanya.

FORMULARIS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Punt de Finques amb CIF B63629935 i domicili social situat a CARRER EMILI BOTEY ALSINA, NUM 20, BAIXOS – 08402 GRANOLLERS (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, Punt de Finques informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

Punt de Finques informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Punt de Finques es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gestoria@puntvermell.cat.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de Punt de Finques.

Qualsevol sol·licitud d’informació, o reclamació que s’estimi pertinent, podrà plantejar-se al Servei d’Atenció al Client en els senyals identificades en aquesta clàusula. El Servei d’acusar recepció de la reclamació presentada mitjançant la remissió del pertinent justificant-amb la corresponent clau identificativa- a l’adreça de correu electrònic que s’ha de proporcionar al Servei d’Atenció al Client per tramitar la reclamació. Després de rebre una sol·licitud o reclamació per qualsevol dels mitjans indicats en el paràgraf anterior, Punt de Finques analitzarà el cas plantejat per l’usuari i li proporcionarà una resposta en la major brevetat possible, que en tot cas no superarà els quinze (15) dies naturals comptats a partir del dia següent al de rebre Punt de Finques la sol·licitud o reclamació.

PROTECCIÓ DE DADES

El règim de protecció de dades aplicable a les dades tractades per Punt de Finques. es regula en la Política de Privadesa i en les condicions generals de contractació del Servei de què es tracti. L’accés i / o utilització del lloc web per part dels usuaris del lloc web PuntdeFinques.com (des d’ara, els usuaris) implica necessàriament l’acceptació d’aquests textos legals, consentint el tractament de les dades en els termes descrits en els dos textos.

Punt de Finques tracta les dades de forma lícita, lleial i transparent. Únicament tracta aquelles dades que són adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins determinats, explícits i legítims per als quals els obté, i no els tracta per a fins incompatibles amb aquells.

Els usuaris són responsables de la veracitat i actualitat de les dades que proporcionen a Punt de Finques, considerant exactes i actuals les dades facilitades per ells mateixos.

Punt de Finques informa que tant les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris a registrar-se com aquells que proporcionin per contractar qualsevol dels serveis oferts en PuntdeFinques.com o per resoldre qualsevol incidència que es comuniqui per qualsevol dels mitjans de contacte disponibles ( telèfon, xat o correu electrònic), s’incorporaran als sistemes de Punt de Finques i seran tractats de conformitat, i durant els terminis, definits en la Política de Privadesa i en les condicions generals de contractació del servei.

Per accedir i / o navegar pel lloc web de Punt de Finques no cal aportar cap dada. El caràcter obligatori de la resposta a les preguntes que es plantegen, o de les dades que se sol·liciten a través del lloc web, s’indica mitjançant la incorporació d’un asterisc (*) a continuació de la pregunta o camp del formulari. En cas de no proporcionar les dades requerides no serà possible prestar el servei o funcionalitat sol·licitats.

Els usuaris han d’abstenir de proporcionar dades de caràcter personal d’altres interessats, llevat que disposin de la pertinent autorització, segons la qual aquests interessats hauran estat prèviament i degudament informats sobre el contingut de la present Política de Privadesa i, en concret, que consenten que les seves dades siguin facilitades a Punt de Finques per ser tractades d’acord amb les finalitats que corresponguin. En qualsevol cas, Punt de Finques de cancel·lar les dades registrades pel que fa hagin deixat de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van demanar, i pot conservar–degudament bloqueados- durant el temps en què es pugui exigir algun tipus de responsabilitat derivada d’una relació o obligació jurídica o de l’execució d’un contracte o de l’aplicació de mesures precontractuals sol·licitades per l’interessat.

Punt de Finques no cedeix dades a tercers, llevat que una llei o una norma comunitària disposin el contrari, o si és necessari per a la prestació del servei contractat. En aquest cas, únicament comunica aquelles dades imprescindibles per gestionar la petició dels usuaris i de prestar els serveis contractats, de manera que la cessió respon a la lliure i legítima acceptació d’una relació jurídica existent entre els interessats i Punt de Finques, el desenvolupament, compliment i control impliquen necessàriament la connexió de les dades i que inclou la transmissió necessària dels mateixos.

En cas que un usuari deixi un comentari o interaccioni socialment amb el lloc web de PuntdeFinques.com oa les xarxes socials en què aquesta està present, ha de tenir present que les seves dades seran publicats en l’entorn en què actuï, és a dir, estarà autoritzant expressament la comunicació de les seves dades -associats a l’acció que realitzem a la resta d’usuaris que accedeixen al lloc web o xarxa social.

Els interessats poden exercitar els seus drets, i revocar el consentiment prestat, si s’escau per al tractament de les seves dades, en els termes descrits en la Política de Privadesa.

Per conèixer la nostra política d’instal·lació i gestió de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals consulta la nostra Política de Galetes.

Les condicions d’accés i tractament de dades per part de Punt de Finques en qualitat d’encarregat del tractament es regulen en les condicions generals de contractació dels corresponents serveis.

Així mateix, Punt de Finques. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C / Emili Botey, 20. 08402 Granollers GRANOLLERS (BARCELONA).

Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a Punt de Finques., Aquesta s’entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar a Punt de Finques. qualsevol variació i que Punt de Finques té el consentiment per utilitzar a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

Punt de Finques per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de Punt de Finques Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.

Tots els drets reservats. En virtut del que disposa la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Punt de Finques.

L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de Punt de Finques. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de Punt de Finques.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Punt de Finques es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació en el territori espanyol i europeu. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència a l’respecto.Punt de Finques té el seu domicili a GRANOLLERS, Espanya.

FORMULARIS

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de Punt de Finques amb CIF B63629935 i domicili social situat a CARRER EMILI BOTEY ALSINA, NUM 20, BAIXOS – 08402 GRANOLLERS (BARCELONA), amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. En compliment amb la normativa vigent, Punt de Finques informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per complir amb els preceptes esmentats anteriorment.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-los per les finalitats esmentades.

Punt de Finques informa que procedirà a tractar les dades de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Punt de Finques es compromet a adoptar totes les mesures raonables perquè aquests es suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes.

D’acord amb els drets que li confereix l’la normativa vigent en protecció de dades podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com del consentiment prestat per al tractament dels mateixos, dirigint la seva petició a l’adreça postal indicada més amunt o al correu electrònic gestoria@puntvermell.cat.

Amb enviament del formulari de recollida de dades vostè accepta la política de privacitat de Punt de Finques.

Qualsevol sol·licitud d’informació, o reclamació que s’estimi pertinent, podrà plantejar-se al Servei d’Atenció al Client en els senyals identificades en aquesta clàusula. El Servei d’acusar recepció de la reclamació presentada mitjançant la remissió del pertinent justificant-amb la corresponent clau identificativa- a l’adreça de correu electrònic que s’ha de proporcionar al Servei d’Atenció al Client per tramitar la reclamació. Després de rebre una sol·licitud o reclamació per qualsevol dels mitjans indicats en el paràgraf anterior, Punt de Finques analitzarà el cas plantejat per l’usuari i li proporcionarà una resposta en la major brevetat possible, que en tot cas no superarà els quinze (15) dies naturals comptats a partir del dia següent al de rebre Punt de Finques la sol·licitud o reclamació.